MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
 
elak h‘un Esn esñI[eFVIviesaFnkmµc,ab;KNbkSCafµI edIm,IraraMg {TNÐit} dUcelak
sm rgSúI kuM[enABIeRkayKNbkS

PñMeBj³ elaknaykrdæm®nþI h‘un Esn kalBImSilmij)anykevTikaR)a
rB§xYbelIkTI 66 énéf¶begáItKNbkSRbCaCnkm<úCa esñI[tMNagra®sþ
BicarNaeFVIviesaFn kmµc,ab;sþIBIKN bkSneya)ayCafµIeTotcMeBaHGVI
EdlelakemIleXIjfamanbuKÁlEdlelakehAfaCa {TNÐit} )anCab;
Bak;B½n§nwgKNbkSneya)ay ehIyfa)an {bgás®gÁam\tQb;}. Ca
mYyKñaenHelak
Ganbnž > > >

elak Kwm sux esñItulakarsuMtTl;CamYyelak h‘un Esn
PñMeBj: CnRtÚvecaTelak Kwm sux GñkviPaKsgÁmEdlkMBugCab;XuM)an
EføgenAkñúgbnÞb;svnakarenAtulakarkMBUlkalBImSilmijeday)anesñI
suM[manvtþmanelaknaykrdæm®nþI h‘un Esn EdlCaedImbNþwg[cUl
xøÜnmktTl;KñaenAcMeBaHmuxc,ab;enAkñúgtulakar. elak Kwm sux Gayu
37 qñaMRtÚv)anelakecARkm suwg bBaØavuDÆ kñúgcMeNamecARkm
Ganbnž > > >

Advertisement
 
BiB½rN_ksikmµkm<úCa cin biTbBa©b;
PñMeBj³ BiB½rN_ksikm µGnþrCatikm<úCa cin )anbBa©b;kal BIéf¶mSilmij
edayminmankic©RBmeRBógNamYyRtÚv)aneFVIeLIgenAkñúg]sSahkmµenH
eT b:uEnþ mankic©RBmeRBógmYycMnYnrvagBaNiC¢kr nigBaNiC¢kr. enHebI
tamelak Ca esg RbFansm<½n§mitþPaBGPivDÆn_km<úCa nigcin. BiB½rN_
ksikmµGnþrCatielIkdMbUgry³eBl 4 éf¶cab;BIéf¶TI
Ganbnž > > >

eTB bURBwkS TmøayTMnak;TMngCamYy G-Davith
taraceRmógEtgyklMnaMesøókBak;tam CL taral,Irbs;kUer: kBaØa eTB
bURBwkS )anniyayfa eBlenHkBaØacat;Tuk G-Davith RtwmédKUd¾l¥mñak;
b:ueNÑaH edayKµanesñhadUckarelIkeLIgrbs;TsSnikCnenaHeT. kBaØa
bnþfa GVIEdlTsSnikCn nigbNþajsaB½t’manmYycMnYn)anelIkeLIg KW
RKan;Cakaryl;RcLMb:ueNÑaH. kBaØabBa¢ak;y:agc,as;
Ganbnž > > >

ekþA² T.O.P RtÚvkat;eTas[Cab;Kuk10Ex
sñak;karRBHraCGaCJakMBUlrbs;kUer: )ankat;eTas[taraceRmóg T.O.P
Cab;Kukry³eBl10Exb£k¾p¥akmin[eFVIkargarsil,³ry³eBl2qñaM.
enHbBa¢ak;fa T.O.P nigminGacCab;KukeTRbsinebIeKminrMelaPbMBan
bTbBa¢arbs;RBHraCGaCJakñúgry³eBl2qñaM. RbsinCarMelaPc,ab;enH
eKnwgRtÚvCab;Kuk. smaCikRkúm BIGBANG elak T.O.P )anEføg
Ganbnž > > >

Tmøab;7y:ag CYy[GñkrkSa)anKMnitécñRbDitCab;Canic©
KMnitécñRbDit Carebobrbbén karrs;enA. GñkminGacmanpñt;KMniterOg
GviC¢man b¤KitfaxøÜneFVImin)anRKb;eBlenaHeT EtRtÚvecHbeBa©jeyabl;
nigrkdMeNaHRsay. RbsinebIGñkFøab;riHrkGVIEdlfµI b¤Føab;eFVIEdrEtbra
C½y GñkminKYre)aHbg;ecal b¤ cuHcaj;KMnitrkeXIjenaHeT pÞúymkvij
GñkRtÚvrkpøÚvedIrepSg xusBImunedIm,Idl;eK
Ganbnž > > >

There are no Items to display

Your may interested in